Στον παρόντα ιστοχώρο παρουσιάζονται σχέδια εργασίας που υλοποιήθηκαν από σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας στο πλαίσιο Πολιτιστικών Προγραμμάτων. Η ανάρτηση των σχεδίων αποσκοπεί στη διάχυση καλών πρακτικών και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μελών της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον Πολιτισμό.
Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.
Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.